T-Rapportage

Om het functioneren van het Schelde-estuarium en de activiteiten die in het estuarium plaatsvinden te beoordelen, hebben Vlaanderen en Nederland besloten gezamenlijk een evaluatiemethodiek te ontwikkelen. Deze evaluatiemethodiek, die elke zes jaar wordt toegepast, is opgesteld in opdracht van de werkgroep Onderzoek en Monitoring van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC). Deze evaluatie werd reeds uitgevoerd voor 2009, 2015 en 2021.

T2021

Recent (eind 2023) werd de derde zesjaarlijkse evaluatie gepubliceerd. Deze evaluatie focust op de ontwikkelingen die zijn waargenomen in de periode 2016-2021 en vertaalt deze naar een evaluatie per hoofdfunctie. Meer detail is te vinden in het Evaluatierapport. De onderliggende berekeningen en trendanalyses staan gepresenteerd in het Analyserapport. Ook werd er nog een beleidssamenvatting, een update van de evaluatiemethodiek en een dataoverzicht gepubliceerd. 

T2015

Voor de tweede T-evaluatie werd het jaar 2015 als referentie gebruikt (T2015). Dit resulteerde in 2018 in de oplevering van een analyse- & evaluatierapport, alsook een begeleidende samenvatting. 

T2009

Om de hoofdfuncties van het estuarium te evalueren, diende een uitgangspositie vastgelegd te worden op een eenduidige envoor beide landen acceptabele wijze. Daarbij werd gekozen om een eerste evaluatie uit te voeren voor het jaar 2009, en deze aan te houden als referentie (T2009). Deze evaluatie resulteerde in een analyserapport, waarin de uitgangspositie en de trendmatige ontwikkelingen voor 2009 werden beschreven. Daarnaast werd ook een evaluatierapport opgeleverd met betrekking tot de evaluatiemethodiek zelf. Deze werd nog in 2013 in een nota geëvalueerd, en kreeg in 2014 een update

Evaluatiemethodiek

De methodiek en daaruit resulterende rapportage richt zich op de evaluatie van drie hoofdfuncties: Natuurlijkheid, Veiligheid en Toegankelijkheid, en doet dat onder de vorm van zeven indicatoren voor duurzaam beheer. De evaluatiemethodiek omschrijft hoe elke indicator dient geëvalueerd te worden. Binnen de methodiek is elke indicator individueel onderbouwd volgens een pyramidestructuur waarbinnen de relevante toetsparameters, rekenparameters en verklarende parameters zijn opgenomen.

Afbeelding
pyramide evaluatiemethodiek

Pyramidestructuur van de indicatoren

De tabel hieronder geeft de zeven indicatoren voor duurzaam beheer met hun pyramidestructuur, zoals deze in de verschillende versies van de evaluatiemethodiek zijn weergegeven:

  INDICATOR PYRAMIDE
VEILIGHEID Dynamiek waterbeweging versie T2009
versie 2014
versie T2015
TOEGANKELIJKHEID Bevaarbaarheid versie T2009
versie 2014
versie T2015
NATUURLIJKHEID Waterkwaliteit versie T2009
versie 2014
versie T2015
  Flora & Fauna versie T2009
versie 2014
versie T2015
  Ecologisch functioneren versie T2009
versie 2014
versie T2015
  L eefomgeving versie T2009
versie 2014
versie T2015
  Plaat-geulsysteem versie T2009