Diversiteit Soorten

Het aantal soorten dieren, planten, micro-organismen, ... dat binnen een ecosysteem aanwezig is, kan sterk variëren. Biodiversiteit is een maat voor genetische, soorten- en ecosysteemdiversiteit. Hierbij wordt de soortenrijkdom steeds meer gebruikt als indicator voor de toestand van een ecosysteem. De aanwezigheid en abundantie van een soort worden sterk bepaald door de kwaliteit en kwantiteit van de habitat waarin deze soort leeft, zie ook de themapagina ‘Diversiteit habitats’. Daarnaast vervullen verscheidene soorten een verschillende rol binnen het ecosysteem en zijn ze dus vaak onmisbaar voor het functioneren van dat ecosysteem. In veel gevallen is het ook zo dat een ecosysteem met een grotere soortendiversiteit beter bestand is tegen verstoring. Het is daarom belangrijk om die biodiversiteit, maar ook het voorkomen van verschillende kernsoorten en invasieve soorten, in het Schelde-estuarium te monitoren. Dit werd mee opgenomen in het luik 'Natuur' van de ‘Agenda voor de Toekomst’ van de VNSC.

Door het unieke karakter van een overgang van zoet naar zout water met getijdenwerking, biedt een estuarium zoals het Schelde-estuarium een geschikt leefgebied voor verschillende internationaal beschermde en ecologisch en economisch waardevolle soorten. Zo is de bergeend (Tadorna tadorna) er vaak in grote aantallen te gast (internationaal beschermd volgens de Vogelrichtlijn) en leven er allerlei benthische organismen die een belangrijke voedselbron (ecologisch waardevol) zijn voor vissen en vogels. Ook de larven van economisch belangrijke soorten zoals bijvoorbeeld grijze garnaal (Crangon crangon) en tong (Solea solea) kunnen opgroeien in brakke delen van het estuarium.

Afbeelding
Data Toolbox_LOGO
Afbeelding
DiversiteitSoorten

Producten

Naar Galerij
Afbeelding
Geoviewer_DiversiteitSoorten
Afbeelding
CatalogusIMIS_logo

Publicaties

Naar Catalogus