Ecologisch Functioneren

Vanuit ecologisch standpunt is het Schelde-estuarium een uniek estuarium. De hoge dynamiek (met een tijhoogteverschil tot 6 m), de aanwezigheid van een volledige gradiënt van zoet naar zout water (inclusief een 60 km lang zoetwatergetijdengebied) en de hieraan gebonden fauna en flora maken het Schelde-estuarium tot een uitzonderlijk systeem binnen Europa. Het intense gebruik van het Schelde-estuarium heeft echter tot gevolg dat het estuarium te kampen heeft met ernstige verontreiniging, eutrofiëring en morfologische veranderingen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de toestand van de habitats en soorten en dus ook van het gehele ecosysteem sterk is achteruit gegaan. Zowel Nederland als Vlaanderen engageren zich om dit tegen te gaan en de natuur te herstellen, te beschermen en verder te ontwikkelen. Maatregelen die hiervoor genomen worden, kaderen binnen de projecten van het Sigmaplan (Vlaanderen) en het Natuurpakket Westerschelde (Nederland) en houden ook rekening met economie, veiligheid en recreatie. Daarnaast zetten de beheerders zich in om te komen tot een duurzaam gebruik van het gehele stroomgebied.

Om inzicht te krijgen in het ecologisch functioneren van het natuurlijk estuarien systeem is niet alleen de monitoring van fauna en flora belangrijk, maar ook hun onderlinge relaties (trofische interacties) en hun connectie met het geheel van fysische en biochemische parameters die een invloed uitoefenen op het ecologisch systeem. Belangrijke parameters zijn onder andere lichtinstraling, pH, zuurstof, temperatuur en nutriënten. Inzicht in het ecologisch functioneren kan belangrijk zijn om een verband te kunnen leggen tussen een ingreep of verandering in het estuarium en het functioneren van het ecosysteem of om het effect van maatregelen op het ecosysteem te voorspellen.

Afbeelding
Data Toolbox_LOGO
Afbeelding
ecologischfunctioneren_prod

Producten

Naar Galerij
Afbeelding
PBratio_geo
Afbeelding
CatalogusIMIS_logo

Publicaties

Naar Catalogus