SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 26
Maart - April 2010

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.


Open DocumentenBoekenArtikels en HoofdstukkenRapportenThesissen


Open documenten

Hofmann, A.F.; Middelburg, J.J.; Soetaert, K.; Meysman, F. (2009) pH modelling in aquatic systems with time-variable acid-base dissociation constants applied to the turbid, tidal Scheldt estuary.[ ]. Biogeosciences 6(8): 1539-1561, details


Boeken en Monografieën

D'Haenens, T.; Jaspers, J.-M; Rummens, M.; Van den Berghe, L. (2007) The port of Antwerp: gateway to Europe.[ ]. Van Halewyck: [S.l.. ISBN 978-5617-827-7. 224 pp., details

Anon. (2009) Beheer en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) 2010-2015: Werken aan een robuust watersysteem. Rijkswaterstaat. 175 pp., details

Pot, R.; Altenburg, W.; Arts, G.; Beers, M.C.; Van Beers, P.W.M.; van den Berg, M.S.; van den Bergs, J.; Bijkerk, R.; Buijse, T.; Buskens, R.F.M.; van Dam, H.; Duursema, G.; Van Ee, G.; Evers, C.H.M.; Fortuin, A.W.; Jaarsma, N.; Klinge, M.; Knoben, R.A.E.; Knol, B.W.; van Maanen, B.; Van Nispen, R.; Ottburg, F.G.W.A.; Roodzand, H.; Samuels, J.; van Scheppingen, Y.; Smeets, H.; Twisk, W.; Vlek, H.; Vriese, T.; van der Molen, D.T. (2005) Default-MEP/GEP’s voor sterk veranderde en kunstmatige wateren. Concept versie 8. 171 pp., details

Anon. (2009) Nota van antwoord: Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015. Rijkswaterstaat. 140 pp., details

Anon. (2009) Programma Rijkswateren 2010-2015. Uitwerking Waterbeheer 21e eeuw, Kaderrichtlijn Water en Natura 2000: Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015. Rijkswaterstaat. 366 pp., details

Runhaar, H.; Jalink, M.H. (2009) Toelichting bij de Ecologische vereisten Natura 2000-gebieden. Watercycle Research Institute. 15 pp., details

Havermans, R. (1956) De haven groeit, de polder sterft: II. De wielen van de Oosterweelpolder. [S.n.]: [S.l.]. 93-105 pp., details

Havermans, R. (1957) De haven groeit, de polder sterft: III. De mens en zijn huisvesting in het Antwerps polderland. [S.n.]: [S.l.]. 137-166 pp., details

Havermans, R. (1957) De haven groeit, de polder sterft: IV. De dijken in de Antwerpse noorderpolders. [S.n.]: [S.l.]. 67-84 pp., details

Havermans, R. (1958) De haven groeit, de polder sterft: V. Eigenaardigheden en evolutie van het waterstaatkundig landschap in de Antwerpse noorderpolders. [S.n.]: [S.l.]. 138-160 pp., details

Havermans, R. (1959) De haven groeit, de polder sterft: VI. Het gebied van de toekomstige havenuitbreiding benoorden de Kauwensteinsedijk. [S.n.]: [S.l.]. 18-45 pp., details

Anon. (2006) Natuurpakket Westerschelde: korte terugblik... Provincie Zeeland. 2 pp., details

Anon. ([s.d.]) Openbare orde en veiligheid opnieuw verbonden. 17 pp., details

Anon. (2006) Natuurpakket Westerschelde: veiligheid? Provincie Zeeland. 2 pp., details

Anon. (2006) Natuurpakket Westerschelde: natuurontwikkeling? Provincie Zeeland. 2 pp., details

Anon. (2006) Natuurpakket Westerschelde: selectie van gebieden. Provincie Zeeland. 2 pp., details

de Jong, L. (2008) Statencommissie REW: Kaderrichtlijn Water in Scheldestroomgebied: KRW maatregelen rijkswateren [ppt]. RWS Zeeland. 13 pp., details


Artikels & Hoofdstukken

Annales des Travaux Publics de Belgique = Tijdschrift der Openbare Werken van België [Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg.]

Annales des Travaux Publics de Belgique = Tijdschrift der Openbare Werken van België, augustus

·             Vekemans, R. (1946) Tienjarig overzicht 1931-1940 der tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 1946(augustus): [1-62] + 12 plates, details

Annales des Travaux Publics de Belgique = Tijdschrift der Openbare Werken van België, octobre

·             Blockmans, J. (1927) Récapitulations décennales des observations de marées faites sur l'Escaut maritime et ses affluents soumis à la marée pendant la période 1911-1920. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 1927(octobre): [1-39], details

Annales des Travaux Publics de Belgique = Tijdschrift der Openbare Werken van België, juin

·             Bonnet, L.; Blockmans, J. (1936) Etude du régime des rivières du bassin de l'Escaut maritime par cubature de la marée moyenne décennale 1921-1930. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 1936(juin): 317-389, details

Biogeosciences

Biogeosciences, 6(8)

·             Hofmann, A.F.; Middelburg, J.J.; Soetaert, K.; Meysman, F. (2009) pH modelling in aquatic systems with time-variable acid-base dissociation constants applied to the turbid, tidal Scheldt estuary.[ ]. Biogeosciences 6(8): 1539-1561, details

Coastal Engineering: an International Journal for Coastal, Harbour and Offshore Engineers [Coast. Eng.]

Coastal Engineering: an International Journal for Coastal, Harbour and Offshore Engineers

·             de Brye, B.; de Brauwere, A.; Gourgue, O.; Kärnä, T.; Lambrechts, J.; Comblen, R.; Deleersnijder, E. (2010) A finite-element, multi-scale model of the Scheldt tributaries, river, estuary and ROFI.[ ]. Coast. Eng. (submitted): [1-22], details

Environmental Toxicology and Chemistry [Environ. Toxicol. Chem.]

Environmental Toxicology and Chemistry, 19(12)

·             Kater, B.J.; Hannewijk, A.; Postma, J.; Dubbeldam, M.C. (2000) Seasonal changes in acute toxicity of cadmium to amphipod Corophium volutator.[ ]. Environ. Toxicol. Chem. 19(12): 3032-3035, details

H2O Tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer

H2O Tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer, 2008(4)

·             van der Grinten, E.; Evers, N.; Vos, J. (2008) Afleiding temperatuurnorm bij de goede ecologische toestand voor de grote rivieren. H2O 2008(4): 27-29, details

Riolering Vlaanderen: onafhankelijk vakblad voor rioleringszorg en stedelijk watermanagement

Riolering Vlaanderen: onafhankelijk vakblad voor rioleringszorg en stedelijk watermanagement, 2

·             Brouwers, J.; Peeters, B. (2010) Klimaatscenario’s voor Vlaanderen en impact op de waterhuishouding. Riolering Vlaanderen 2 (2010): [1-4], details

Tijdingen: ruimte, milieu, water, energie, veiligheid, natuur, duurzaamheid, ondernemen

Tijdingen: ruimte, milieu, water, energie, veiligheid, natuur, duurzaamheid, ondernemen, 09(06)

·             Anon. (2009) Een veilige Westerschelde willen we allemaal. Tijdingen 09/06: 1, details


Rapporten

Bouma, H.; Duiker, J.M.C.; de Vries, P.P. (1998) Ecomorfologie op de Plaat van Baarland. De invloed van substraatdynamiek, -samenstelling en hoogteligging op de vestiging en handhaving van het Nonnetje en de Kokkel op de Plaat van Baarland. Werkdocument RIKZ, OS-97.813x. RWS, RIKZ. 76 pp., details

van Wesenbeeck, B.K.; Holzhauer, H.; Troost, T. (2010) Using habitat classification systems to assess impacts on ecosystems: Validation of the ZES.1 for the Westerschelde.[ ]. Deltares: The Netherlands. 45 pp., details

Withagen, L. (2000) Ecosysteemdoelen deltawateren. Werkdocument RIKZ, AB/2000.815X. RWS, RIKZ. 38 pp., details

Kater, B.J. (1995) Het model EFFECT 1.1 : achtergronden en aanpassingen, simulaties, gevoeligheidsanalyse. Werkdocument RIKZ, AB-95.854X; 856X; 857X. RWS, RIKZ. 41 pp., details

de Waard, B.-J. (2000) Van responscurve tot habitatgeschiktheidskaart: een procesbeschrijving. Werkdocument RIKZ, OS/2000.818X. RWS, RIKZ. 57 pp., details

Wattel, G. (1991) Resultaten 2e uitgebreide bemonstering voor project SCHELDESCHOO op de Zeeschelde ter plaatse van de Rupelmonding op 3 juli 1991. Notitie GWWS, 91.13083. 15 pp., details

Wattel, G. (1991) Resultaten 1e bemonstering voor project SCHELDESCHOO op de Zeeschelde t.p.v. de Rupel-monding. Notitie GWWS, 91.13048. RWS,DGW. 21 pp., details

Lefevre, F.O.B. (1993) De zijdelingse belasting van de Schelde in 1989 t/m 1991. Werkdocument GWWS, 93.866X. RWS,DGW. 14 pp., details

Baptist, H.J.M. (2000) Ecosysteemdoelen Delta: vogels. Werkdocument RIKZ, OS/2000.832X. RWS, RIKZ. 55 pp., details

Kornman, B.A.; Kamermans, P.; Tydeman, P. (2002) De handel en wandel van Kokkel en Nonnetje in hun eerste levensjaar : kennis en inzicht voor herstel, inrichting en beheer op basis van literatuur en veldonderzoek. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.036. Rijksuniversiteit Groningen/RWS, RIKZ/NIOO, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie. 57 pp., details

van der Hoorn, B. (1997) A contribution to the population dynamics of the Common Tern (Sterna hirundo) in the Netherlands.[ ]. Werkdocument RIKZ, OS-97.815X. RWS, RIKZ. 31 pp., details

Kater, B.J. (1995) Kokkels en Scholeksters in de Westerschelde na het uitvoeren van diverse ingrepen : LWI Schelde verdieping-ecologie. Werkdocument RIKZ, AB-95.841X. RWS, RIKZ: Middelburg. 18 pp., details

Verweij, G.L.; Esselink, P.; Fockens, K.; Koeman, R.P.T. (2005) Biomonitoring van microzoöplankton in de Nederlandse zoute wateren 2004. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005-024. 43 pp., details

Twisk, F. (2004) De geschiktheid van platen in de Westerschelde als rustplaats voor de Gewone Zeehond (1931 en 2001) Error: ms record without linked s record - BEntID 137358, details

Kornman, B.A. (2000) Het Sieperdaschor : tien jaar morfologische ontwikkeling in vogelvlucht, lessen voor de toekomst. Werkdocument RIKZ, OS/2000.850x. RWS, RIKZ. 14 pp., details

Steenbergen, J. (2004) Het effect van sterk wisselende zoutgehalten op het benthos in de Westerschelde en de Haringvlietmonding. RIVO: Yerseke, Netherlands. 38 pp., details

Blauw, A.; Los, F.J. (2004) Analysis of the response of phytoplankton indicators in Dutch coastal water to nutrient reduction scenarios : a model study with the Generic Ecological Model (GEM).[ ]. Rapport RIKZ = Report RIKZ, Z3844. WL Delft Hydraulics: Delft. 135 pp., details

Anon. ([S.d.]) Flowcytometrie fytoplanktonmonitoring 2002b : evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring juli t/m december 2002. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.015. RWS, RIKZ. 97 pp., details

Wattel, G. (1998) De waterkwaliteit van de Westerschelde 1990 t/m 1998. Werkdocument RIKZ, AB-98.843X. RWS, RIKZ. 20 pp., details

Wattel, G. (1990) Emissiebestand polders en kanalen Westerschelde 1987 en 1988 : (aanvulling op notitie GWAO-88.1319). Notitie GWWS, 90.13038. RWS,DGW. 3 pp., details

Wattel, G. (1993) Zuurstofgehalten bij Schaar van Ouden Doel en nutriëntengehalten bij Rupelmonde. Werkdocument GWWS, 93.826X. RWS,DGW: Middelburg. 12 pp., details

Wattel, G. (1989) Frequentietabellen immissie- en emissiegegevens Westerschelde. Notitie GWWS, 89.541. RWS,DGW. 64 pp., details

Lefevre, F. (1990) De belasting van de Schelde met nutriënten en zware metalen in het trajekt tussen Rupelmonde en de Belgisch-Nederlandse grens. Notitie GWWS, 90.13071. RWS, RIKZ: Middelburg. 22 pp., details

Lefevre, F. (1993) De belasting door de Schelde bij Rupelmonde in 1980 t/m 1991. Werkdocument GWWS, 92.825X. RWS,DGW. 39 pp., details

Hibma, A.; Wang, Z.B.; Jeuken, C.J.L. (2000) Morfologische ontwikkeling van intergetijde-gebieden en modellering met ESTMORF : deel II: literatuurstudie. Rapport RIKZ = Report RIKZ, Z2776. WL Delft Hydraulics: Delft. 48 pp., details

Thoolen, P. (2000) Uitbreiding en verbetering ESTMORF. Rapport RIKZ = Report RIKZ, Z2934. WL Delft Hydraulics: Delft. 155 pp., details

Jeuken, C.J.L.; Wang, Z.B.; van Helvert, M. (2002) ESTMORF berekeningen naar de invloed van ingrepen en natuurlijke forceringen op de zandhuishouding van de Westerschelde en monding : fase 2. Rapport RIKZ = Report RIKZ, Z3246. WL Delft Hydraulics: Delft. 48 pp., details

Haas, H.A.; Tosserams, M. (2005) Estuariene dynamiek in de Delta : achtergronddocument en kansenkaarten. Werkdocument RIKZ, ZDO/2005.800w. RWS, RIKZ. 44 pp., details

Kranenbarg, J. (2005) Quick-scan hydromorfologische herstelmaatregelen voor vis in overgangswateren. Rapport RIKZ = Report RIKZ, Z4015. WL Delft Hydraulics. 50 pp., details

Pieters, T.; Dillingh, D.; Graveland, J. (2005) "Het Scheldegetij" (rapport BGW-0102) met oplegnotitie. Werkdocument RIKZ, ZDA/2005.801.w. RWS, RIKZ. 42 pp., details

Stikvoort, E.C.; Joosse, C.; Jentink, R.; de Jong, D.J. (2005) MOVE : update datarapportage benthos en sedimentatiesnelheden op schorren. Werkdocument RIKZ, ZDO/2005.805.w. RWS, RIKZ: Middelburg. 28 pp., details

van Maldegem, D. (1994) Ruimtelijke verdeling zoutgehalte oostelijk deel Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB/94.885X. RWS, RIKZ. 28 pp., details

Wattel, G. (1991) Grensoverschrijdende vrachten bij Schaar van Ouden Doel in de periode 1980 t/m 1990. Notitie GWWS, 91.13091. RWS,DGW. 3 pp., details

Rijkswaterstaat Meetdienst Zeeland Verwerking Hydrografie (2002) Stroommeting ADCP N.O. Saeftinge : 25 en 26 juni 2002. Meetdienst Zeeland: Vlissingen, details

Bollebakker, P.; de Jong, D.J.; Mijwaard; Vroon, J.H. (1989) Evaluatie effecten lozing specie Kanaal Zuid Beveland. Notitie GWWS, 89.508. RWS,DGW: Den Haag. 35 pp., details

Langerak, A. (1989) Slibuitwisseling tussen de bodemfase en de waterfase : Sawes model. Notitie GWAO, 89.1260. RWS,DGW. 19 pp., details

Jeuken, C.J.L.; Tanczos, I.; Thoolen, P.; van Helvert, M.; Wang, Z.B. (2002) Onderbouwing van het cellenconcept Westerschelde als instrument voor beleid en beheer (1). WL Delft Hydraulics: Delft. 49 pp., details

Saathof, K. (2008) Geulwandverdediging Westerschelde. RWS WD rapport, 2008.003. RWS Zeeland: Lelystad. 37 pp., details

Kuijper, C.; Winterwerp, J.C. (2001) Morfologisch model Westerschelde : Verslag Workshop. WL Delft Hydraulics: Delft. 105 pp., details

Dekker, E.A. (2002) Voortgangsrapportage werkgroep risico’s Westerschelde oktober 2002. Provincie Zeeland. 9 pp., details

Colijn, C.J. (2004) Overzicht overlegorganen betreffende de Westerschelde. 7 pp., details

Anon. (2008) Beheerplan Voordelta: spelregels voor natuurbescherming. 139 pp., details

RWS Waterdienst (2009) Brondocument waterlichaam Westerschelde: Doelen en maatregelen Rijkswateren. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat. 102 pp., details

Runhaar, J.; Jalink, M.H.; Hunneman, H.; Witte, J.P.M.; Hennekens, S.M. (2009) Ecologische vereisten habitattypen. KWR - Watercycle Research Institute, 09.018. 100 pp., details

Heinis, F.; Evers, C.H.M. (2007) Toelichting op ecologische doelen voor nutriënten in oppervlaktewateren. Stowa Rapport, 2007.18. STOWA. ISBN 978.90.5773.367.3. 49 pp., details

Stikvoort, E.C.; de Jong, D.J. (2003) Sedimentatiesnelheid op Westerschelde-schorren, 1998-2002. Werkdocument RIKZ, OS/2003.807X. RWS, RIKZ. 25 pp., details

Lefevre, F.; Liek, G.-J.; van Maldegem, D. (2004) Inventarisatie van hydromorfologische ingrepen en veranderingen in de Rijkswateren in het Schelde stroomgebied. Werkdocument RIKZ, AB/2004.817X. RWS, RIKZ: Den Haag. 46 pp., details

van der Male, K.; Schouwenaar, B. (2003) Stroomsnelheden en ander fysische parameters in de Oosterschelde en in de Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB/2003.813X. 26 pp., details

Wattel, G. (1995) Grensoverschrijdende vrachten bij Schaar van Ouden Doel in de periode 1980 t/m 1993. Werkdocument RIKZ, AB/95.803X. RWS, RIKZ: Middelburg. 5 pp., details

Habets, L.C.G.J.M. (2002) Inundatiekaarten Westerschelde. Rijkswaterstaat: The Netherlands. 12 pp., details

Anon. (2005) Geactualiseerd MER-richtlijnenboek. Discipline fauna en flora, Eindrapport. Soresma. 149 pp., details

van Kessel, T.; Vanlede, J. (2010) Impact of harbour basins on mud dynamics Scheldt estuary in the framework of LTV.[ ]. Deltares: Delft, Netherlands. 29 pp., details

van der Klis, H.; Baan, P.; Asselman, N.E.M. (2005) Historische analyse van de gevolgen van overstromingen in Nederland: Een globale schatting van de situatie rond 1950, 1975 en 2005. 44 pp., details

Arcadis (2009) Kennisgeving voor het project MER voor ontgrondingen in de Zeeschelde tot Wintam. Maritieme Toegang. 107 pp., details

Anon. (2010) Natuurcompensatieprogramma Westerschelde Eindrapportage 1998-2008. RWS Zeeland. 31 pp., details

Plancke, Y.; Ides, S.; Mostaert, F. (2010) Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde: vlottermetingen Ballooi en Notelaer juni 2009. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. IV, 11 + 13 p. appendices pp., details

de Looff, D.; van Malde, J. (1976) Over de cyclus der zogenaamde drempelgeulen in de oostelijke uitloop van Zimmermangeul (Westerschelde). Publikatie. Directie Waterhuishouding en Waterbeweging - Studiedienst Vlissingen, 22. Rijkswaterstaat: Vlissingen, Netherlands. part 1 (64p.); part 2 (appendices) pp., details

Anon. (1977) Overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken gedurende het tijdperk 1911-1920. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 77/2. Ministerie van Openbare Werken. Bestuur der Waterwegen. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen, Belgium. 32 p. tables pp., details

Anon. (1976) Overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken gedurende het tijdperk 1921-1930. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 76/5. Ministerie van Openbare Werken. Bestuur der Waterwegen. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen, Belgium. 32 p. tables pp., details

Taverniers, E.; Theuns, J. (1976) De debieten van het Scheldebekken in 1975. Nota. Antwerpse Zeediensten, 76.1. Ministerie van Openbare Werken. Bestuur der Waterwegen. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen, Belgium. 6 + tables, figures pp., details

Haverkorn van Rijsewijk, E.; Mathijsen, R.; Smid, W. (2009) Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder (Gemeente Hulst). Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 120 pp., details

Anon. (1998) 3e Voortgangsrapportage monitoring Sieperdaschor. RWS, RIKZ: Middelburg, details

Dam, G. (1998) De afregelprocedure van het SCALWEST-model onder stormvloedomstandigheden. Werkdocument RIKZ, OS-98.894X. RWS, RIKZ, details

van Maldegem, D. (1995) Slibscanningen Schelde-estuarium in 1993 en 1994. Werkdocument RIKZ, AB-95.820x. RWS, RIKZ: Middelburg, details

van Maldegem, D. (1995) Relatie tussen Schelde-afvoer en zoutgehalte. RWS, RIKZ: Middelburg, details

Anon. (1995) Zout Westerschelde : Zoutberekening T0 Scaldis400. RWS Zeeland: Middelburg, details

Anon. (1995) Habitat karakterisering van de Nederlandse kustwateren: habitat karakterisering zoute watersystemen. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.042. RWS, RIKZ: Middelburg, details

Waardenburg, H.W.; van der Horst, J. (1994) Biomonitoring van levensgemeenschappen op sublitorale harde substraten in de Grevelingen, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde : resultaten t/m 1993. Bureau Waardenburg Rapport, 94.14. Bureau Waardenburg: Culemborg, details

Anon. (1994) Biomonitoring van levensgemeenschappen op harde substraten in de getijdezone van Oosterschelde en Westerschelde, resultaten 1993 en vergelijking met 1989-1991. Bureau Waardenburg Rapport: Culemborg, details

Wiersma, T.; Hobert, J.F.A. (2007) Eenmalige afweging groepsrisico Westerschelde. TNO-report, 2007-A-R0562/B. Provincie Zeeland. 143 pp., details

Anon. (2006) Leidraad Planontwikkeling Middengebied. Natuurpakket Westerschelde Projectbureau. 20 pp., details

Anon. (2008) Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: Voortgangsrapportage 2007. 36 pp., details

Ledeboer, B. (2004) Potentieel voor energieopwekking uit getijden in de Westerschelde. Delta Energy BV. 45 pp., details

Anon. (2008) Aanbieding rapportage 'beoordeling bijdrage van een aantal projecten aan de herstelopgave voor de Westerschelde en advies' ecologische opbrengst: Middelburg. 84 pp., details

de Jonge, M. (2006) Waterdunen: Quickscan externe veiligheid. Provincie Zeeland. 8 pp., details

Anon. ([S.d.]) Bestrijdingsplan dijkbewaking. Stormseizoen 2006-2007. RWS Waterdistrict Westerschelde, details

Anon. (2007) Natuurherstel Westerschelde: Nieuwe natuur Sint jacobspolderweg. Provincie Zeeland. 27 pp., details

Anon. (2006) Natuurherstel Westerschelde: Natuurontwikkeling Sint Pieterspolder. Provincie Zeeland. 27 pp., details

Anon. (2006) Natuurgebiedsplan Zeeland/Natuurcompensatie Westerschelde. Nieuwe natuur Plaskreek: Fase 2: Noord. [ ]. Provincie Zeeland. 20 pp., details

Anon. (2009) Interim-beleid jachthavenontwikkeling Zeeland. Provincie Zeeland. 11 pp., details

Anon. (2006) Eindrapport project land-zeeregelingen. Hogeschool Zeeland. 26 pp., details

Anon. (2004) Nota begrenzingen waterkeringen (keurzones) - als onderdeel van de Keur Waterkeringen - Aldus vastgesteld in de vergadering van de algemene vergadering van 25 maart 2004. Waterschap Zeeuws Vlaanderen. 22 pp., details

Provoost, A.; Jonker, E.; Sponselee, A. (2006) Beheerdersoordeel 2006: “Zwakke Schakels Noordzeekust” - toetsing op zwaardere golfbelasting - Dijkring 32: ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Waterschap Zeeuws Vlaanderen. 21 pp., details

Anon. (2003) Natuurontwikkeling De Vogel-zuid. Provincie Zeeland. 31 pp., details

Anon. (2006) Zwakke schakel West Zeeuwsch-Vlaanderen: Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport. Gedeputeerde Staten van Zeeland. 32 pp., details

Tiemessen, G.W.M.; Schulenberg, A.J.H.; Heitink, J.; Mentink, L.M.A. (2006) Risico-inventarisatie transport gevaarlijke stoffen over water Zeeland. Provincie Zeeland. 33 pp., details

Anon. (2006) Natuurherstel Westerschelde: Natuurontwikkeling Linie - west: 1e fase. Provincie Zeeland. 30 pp., details

Zweistra, A.A.; Budde-Vanhommerig, M.M.E. (2007) Voortgangsrapportage jaarprogramma externe veiligheid provincie Zeeland 2006. 28 pp., details

Anon. (2001) Natuurontwikkeling Verschepolder. Provincie Zeeland. 24 pp., details

Anon. (2003) Natuurgebiedsplan Zeeland/Natuurherstel Westerschelde: Natuurontwikkeling Schor van Ossenisse. Provincie Zeeland. 31 pp., details

Anon. (2006) Integrale Beoordeling kustversterking Zuidwest Walcheren. Deelrapport Natuur: toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998. Provincie Zeeland. 26 pp., details

Anon. (2006) Natuurgebiedsplan Zeeland/Natuurherstel Westerschelde: Natuurontwikkeling De Plate. [ ]. Provincie Zeeland. 30 pp., details

Anon. (2008) Achtergrondrapport bij de RBO-nota 2007: Monitoringprogramma Stroomgebied Schelde. Werkgroep Monitoring KRW Schelde. 46 pp., details

Anon. (2006) Natuurherstel Westerschelde: Natuurontwikkeling Bathse schor en kreek. Provincie Zeeland. 43 pp., details

Anon. (2007) Natuurgebiedsplan Zeeland/Natuurherstel Westerschelde: Natuurontwikkeling Sint Kruiskreek. Provincie Zeeland. 32 pp., details

Anon. (2008) Spoorboekje middengebied. Natuurpakket Westerschelde: Plan van Aanpak voor het herijkte pakket van locaties en maatregelen, Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Zeeland. 27 pp., details

Heitink, J.; Bos, H.G.; Tiemessen, G.W.M.; Schulenberg, A.J.H. (2006) Risico-inventarisatie transport gevaarlijke stoffen Zeeland: Risicoanalyse Kanaal Gent-Terneuzen. Provincie Zeeland. 48 pp., details

Anon. (2003) Natuurontwikkeling Zwinpolder; Deelgebied : 't Vienkenist; Deelgebied : Noordelijke Zwinpolder. 45 pp., details

Ham, J.M.; Elbers, S.J. (2000) Overzicht schadeafstanden transportroutes gevaarlijke stoffen in de provincie Zeeland. TNO-report, TNO-MEP-R 2000/363. Provincie Zeeland: Middelburg. 28 pp., details

Anon. (2004) Uitwerking Natuurgebiedsplan Zeeland/Natuurherstel Westerschelde: Zwaakse Weel; natuurplan voor de voormalige getijdengeul Zwake. Provincie Zeeland. 49 pp., details

Anon. (2007) Natuurpakket Westerschelde: de open einden van de Commissie Maljers nader uitgewerkt. Projectbureau Natuurpakket Westerschelde. 39 pp., details

Brinkman, A.G.; Meesters, E.H.; Dijkman, E.M.; Brenninkmeijer, A.; Kersten, M.; Ens, B.J. (2005) Habitatgebruik van foeragerende wadvogels in de Westerschelde. Datarapport RKZ, 1267. Alterra/Altenburg en Wymenga, details


Thesissen

Geerts, S. ([S.d.]) De economische haalbaarheid van kleinschalige afvalwaterzuivering in Vlaanderen. Ir Thesis: Hasselt, Belgium. 160 pp., details

Leentjes, V. (1999) . [Genetische structuur van de grondels Pomatoschistus minutus en P. Lozanoi (Teleostei, Gobiidea) in de Beneden-Zeeschelde en het Belgisch Continentaal Plat]. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit Wetenschappen: Leuven, Belgium. 92 + Addendum pp., details


Andere

van Eck, G.Th.M.; Ouboter, M.R.L.; Kater, B.J. (1995) A model for the behaviour of some trace metals in the Scheldt Estuary, S.W. Netherlands.[ ], in: Wilken, R.D.; Förstner, U. et al. (Ed.) (1995). Proceedings 10th International Conference on Heavy Metals in the Environment, Hamburg 1995. pp. 57-60, details

Anon. (1998) Effecten van kombergingsvergroting bij de grens op het getij in de Westerschelde. RWS, RIKZ: Middelburg, details

Stikvoort, E.C. (1997) Benthosinventarisatie Sieperdaschor 1996. Werkdocument RIKZ, AB-97.855x. RWS, RIKZ: Middelburg, details

Anon. (2010) Sterke Zeeuwse kust met dank aan voortschrijdend inzicht. Cobouw, details

Anon. Datarapport RKZ. Alterra, details


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom: info@scheldemonitor.org

De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.

Indien uw contactgegevens zich in de databank bevinden, maar u niet wil dat deze getoond worden op de website, gelieve dan contact op te nemen met de webmaster van deze site.